Училишна зграда ул. Цветан Димов бб

Споменик на културата кој е настанат на почетокот на XX век.