Еврејски гробишта во Штип

Еврејските гробишта датираат од XIX век до 1943 година и се наоѓаат на 2,5 км надвор од градот, по левиот брег на Брегалница на патот кон Радовиш, односно на левата страна на приодниот пат за градските христијански гробишта.