Работничко училиште

Работничо училиште — управна зграда во стариот дел на Охрид, прогласена за значајно културно наследство на Македонија во 1987 г. Денес во неа е сместено седиштето на Заводот за заштита на спомениците на културата и Народен музеј. Градбата е сместена на улицата „Боро Шаин“ бр. 10 во маалото Варош. Изградена е во 1929 г. на местото на изгорената куќа на истакнатото семејство Паунчевци од Женското друштво „Свети Климент“ како училиште за општо и домаќинско образование Повеќе…