ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ПОСЕТЕНОСТ НА ВЕБСАЈТОТ 2022 год.

На сликите подолу се представени мапи на посетеност на  Порталот за промоција и популаризирање на заштитеното културно наследство на Македонија состојба во април 2022 год. Може да се види дека порталот е посетуван од посетители од сите континенти во светот: Америка, Канада, Европа, Балканот, Кина, Австралија и Нов Зеланд.

Претставени се мапи на посетители од: СВЕТ, ЕВРОПА и МАКЕДОНИЈА.

  Посети од СВЕТ

 Посети од ЕВРОПА

 Посети од МАКЕДОНИЈА

 Претставените податоци се преземени од сервисот https://statcounter.com/ и се преземени на 2.04.2022 година.