ЗАШТИТЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
ПОСЕТЕНОСТ НА ВЕБСАЈТОТ 2019год.

На сликите подолу се представени мапи на посетеност на  Порталот за промоција и популаризирање на заштитеното културно наследство на Македонија состојба во декември 2019 год. Може да се види дека порталот е посетуван од посетители од сите континенти во светот: Америка, Канада, Европа, Балканот, Африка, Русија, Кина и Австралија.

Претставени се мапи на посетители од: СВЕТ, ЕВРОПА и МАКЕДОНИЈА.

  Посети од СВЕТ

 Посети од ЕВРОПА

 Посети од МАКЕДОНИЈА