ОПШТИНА КОЧАНИ

Заштитено културно наследство во Општина Кочани:

Средновековна кула
Споменик на слободата
Стопански објекти на воден погон
Саат кула